Juridisk info

Tillstånd, tillsyn och registrering

Strategipension AB, organisationsnummer 556905-3555, är försäkringsförmedlare och distribuerar livförsäkringar. 

Finansinspektionen utövar tillsyn över bolagets försäkringsdistribution och Bolagsverket är registreringsmyndighet. Konsumentverket utövar tillsyn över den marknadsföring som bolaget utövar.

Strategipension AB har tillstånd hos finansinspektionen för försäkringsdistribution för försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) förs. förm.

Strategipension AB saknar försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt)

För den typ av försäkring samarbetar Strategipension med Försäkringshuset i Sverige AB som har försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt).

Läs mer om det på Försäkringshuset i Sveriges hemsida 

Finansinspektionen

Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm

Telefon: 08-408 980 00

E-post: finansinspektionen@fi.se

Webbplats: www.fi.se

Finansinspektionens företagsregister: Klicka här

Bolagsverket

Postadress: 851 81 Sundsvall

Telefon: 0771-670 670

E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Webbplats: www.bolagsverket.se

Konsumentverket

Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad

Telefon: 0771-42 33 00

E-post: konsumentverket@konsumentverket.se

Webbplats: www.konsumentverket.se

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring bolaget och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Försäkringen är tecknad hos Gjensidige Forsikring ASA, svensk filial via Nordeuropa Försäkring.

Adress: Box 56044,102 17 Stockholm

Kontaktuppgifter:

Sedgwick Sweden AB

Telefon: 08-98 33 60

E-post: info@se.sedgwick.com

Webbadress: www.sedgwick.com/solutions/global/se

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och anser att bolagets eller deras förmedlares agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska bolaget underrättas om det inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit. Du har därmed en skyldighet att aktivt ta kontakt med oss. Om underrättelse inte sker inom skälig tid, har du inte längre rätt till skadestånd. Detsamma gäller om talan inte väcks senast inom tio år från distributionstillfälle.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 300 380 euro och totalt 2 600 750 euro för alla skador under försäkringsperioden.

Klagomål och tvist

Om du som kund är missnöjd och vill framföra ett klagomål rörande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska detta göras skriftligen till Bolagets klagomålsansvarig. Klagomål besvaras och utreds så snart som möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att ärendet mottogs kommer vi att meddela dig och förklara orsaken till detta samt informera om den fortsatta handläggningen av ditt ärende och när du kan förvänta dig ett svar.

Som konsument kan du vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumentverket (Hallå Konsument) samt den kommunala konsumentvägledningen för att erhålla vägledning i ärendet. Om du är missnöjd med Bolagets beslut och tvist uppstår kan du få ditt ärende prövat av Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Du kan också vända dig till allmän domstol för att få din sak prövad. Du rekommenderas i sådana fall att anlita ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ditt ärende och dina utsikter att nå framgång i tvisten.

Konsumenternas Försäkringsbyrå: 
www.konsumenternas.se

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå: 
www.konsumenternas.se

Konsumentverket (Hallå konsument): 
www.hallakonsument.se

Konsumentrådgivningen i din kommun: 
www.konsumentvagledare.se

Allmänna reklamationsnämnden: 
www.arn.se

Klagomålsansvarig

Strategipension AB

Klagomålsansvarig

Bergsbovägen 11, 191 35 Sollentuna

anders@strategipension.se

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig fråga och påverkar i hög grad även den finansiella marknaden och vår rådgivning till dig. Som en aktör inom försäkringsrådgivning ska vi alltid agera i enlighet med kundens bästa intresse. Ett led i detta och en skyldighet vi har är att vara transparenta med hur vi beaktar hållbarhetsrisker så att du som kund kan fatta ett så välgrundat beslut som möjligt.

Här hittar du därför information om hur vi arbetar med hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhetsfaktorer samt hur vi integrerar hållbarhet i vår rådgivning till dig. Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Med hållbarhetsfaktorer menas miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

När vi distribuerar försäkringar (kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar) till dig och ger dig råd om finansiella placeringar inom en försäkring kommer vi fråga dig om dina hållbarhetspreferenser. Om du anser att det är viktigt att de produkter du investerar i beaktar hållbarhet kommer du ha möjlighet att ge uttryck för vilken grupp (miljömässiga eller sociala hållbarhetsfaktorer) som du tycker ska prioriteras. Du kommer även kunna berätta till hur stor del du önskar att vi beaktar det i vår rådgivning i samband med att vi utför den så kallade lämplighetsbedömningen i syfte att hitta de produkter som är lämpliga utifrån din situation och dina önskemål.

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering i försäkrings- och finansbranschen blir våra möjligheter att integrera detta i vår försäkringsdistribution bättre, både vad gäller vårt urval av produkter och vår rådgivning till dig. Vår ambition är därför att utveckla vårt arbete med hållbarhet och framöver kunna beakta såväl hållbarhetsrisker som negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i våra urvalsprocesser.

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför. Vårt hållbarhetsarbete påverkar idag inte vår ersättningspolicy till våra försäkringsförmedlare.

Här hittar du information om hur vi arbetar med hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhetsfaktorer. Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Hållbarhetsfaktorer är miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Vi har idag ingen möjlighet att ta hänsyn till negativa effekter på hållbarhetsfaktorer eller beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka produkter vi kan komma att rekommendera dig. 

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering blir våra möjligheter att integrera detta i vår rådgivning till dig bättre. Vår ambition är därför att utveckla vårt arbete med hållbarhet i vår rådgivning till dig.  

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför. I och med att vi inte har integrerat hållbarhetsrisker eller negativa effekter på hållbarhetsfaktorer i vår försäkringsdistribution påverkar det inte vår ersättningspolicy till våra försäkringsförmedlare.

InsureSec

Bolaget och deras rådgivare är anslutna till InsureSec. Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd och kriterier för kunskap och kompetens syftar InsureSecs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige. InsureSec vill främja en sund konkurrens på lika villkor, motverka osund rådgivning/försäljning och bidra till ökad transparens i frågor om försäkringsförmedlares kunskap och kompetens, dokumentation från distributionstillfället och priset för förmedlingen.

InsureSec4443.InsureSec_logga.161x159.png

 

Birger Jarlsgatan 55, 111 45 Stockholm

Webbadress: www.insuresec.se

 08-410 415 75

 info@insuresec.se